Over ons

We zijn een open kerk

Open kerk zijn betekent dat we een goede buur willen zijn in het dorp. Daarom willen we een positieve bijdrage hebben aan de leefbaarheid, we willen gastvrij zijn, de deur staat (figuurlijk) altijd open voor leden, vrienden en informeel betrokkenen. We zijn blij met de goede relatie met de parochie in Engelen (oecumene).

Wij willen kerk zijn voor jong en oud en iedereen er tussenin. In onze kerk kunnen mensen verschillende visies op geloven hebben. Onze inspiratie komt uit de bijbel als boek dat ons telkens weer op het spoor van God en elkaar zet. Daarom zijn we ook lid van Wijdekerk. Alle functies, activiteiten en sacramenten staan open voor iedereen, ongeacht seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

Als gemeente voelen we ons betrokken bij elkaar, bij de mensen om ons heen en bij mensen verder weg die onze hulp en aandacht nodig hebben.

Open kerk-zijn betekent dat mensen op verschillende manieren bij de kerk kunnen aansluiten:

Lid: Ingeschreven als doop- of belijdend lid, bezoekt kerkdienst en/of kringen van de gemeente, kan een taak op zich nemen, kan kerkenraadslid zijn.

Vriend: Niet ingeschreven, evt. wel geregistreerd, draagt de kerk een warm hart toe, maar bezoekt niet (op regelmatige basis) activiteiten, kan een taak op zich nemen, kan geen kerkenraadslid zijn.*[i]

Informeel betrokkene: Niet ingeschreven, niet geregistreerd, draagt de kerk, of een bepaalde activiteit / persoon een warm hart toe, kan een taak op zich nemen, kan geen kerkenraadslid zijn.*

Diaconale gemeente

Als diaconale gemeente, bieden we diaconale hulp binnen en buiten de eigen gemeente. Daarbij ondersteunen we waar nodig individuen, instellingen en projecten. We verwachten daarbij een persoonlijke betrokkenheid van de gemeente (individueel of groepsgewijs), wederkerigheid (denk aan het schrijven voor de Nieuwsbrief, medewerking verlenen aan een dienst, andere viering of een gespreksavond e.d.) en een goede verantwoording van hoe het geld is besteed. Voor instellingen geldt dat we een ANBI-status vereisen (nationaal) of een goede financiële verslaglegging (begroting en jaarrekening).

Diaconaal gemeente zijn betekent ook dat onze predikant voor 1/3 van de werktijd is aangesteld voor diaconale taken binnen en buiten de eigen gemeente, en ook voor 1/3 wordt betaald vanuit de diaconie.

Communicatie

Als open kerk communiceren we op een aantal manieren:

  • Website
  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Tweeterp
  • Incidentele nieuwsmails
  • Afkondigingen voor de dienst
  • Facebook
  • App-groepen
  • Mondeling bij verschillende gelegenheden.

Verhuur

Open kerk zijn betekent dat ons gebouw open staat voor verhuur: huwelijken, concerten, tentoonstellingen, borrels bij buurtgelegenheden, muziekrepetities e.d. De Oude Lambertus wil een gastvrije dorpsgenoot zijn.

De kerkenraad

De kerkenraad is (eind)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente, in praktische en religieuze zin. De kerkenraad overziet het gemeenteleven in het algemeen, zet de grote lijnen uit en coördineert de verschillende groepen. Ze is betrokken en op de hoogte van wat er gebeurt. De groepen en individuen om de kerkenraad heen dragen hun eigen verantwoordelijkheid in het coördineren en uitvoeren van activiteiten en koppelen terug. De kerkenraad kan wel ondersteunen, maar niet alle activiteiten zelf organiseren en bezoeken.

Uitzondering daarop zijn de kerkdiensten. Deze vallen onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarnaast zorgt de kerkenraad ook voor geestelijk voedsel door middel van cursussen en gelegenheid tot geloofsgesprekken. De kerkenraad kan daarbij initiatiefnemer zijn, maar ook anderen zijn van harte uitgenodigd om initiatieven te nemen.* Of iemand zich vriend of informeel betrokken voelt, is ter beoordeling van diegene zelf.

De Protestantse Gemeente Engelen maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) ontstond op 1 mei 2004 als resultaat van de vereniging van drie kerken: de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk. De Protestantse Gemeente Engelen (PGE) is gevormd door de Hervormde Kerk te Engelen, de wijk Engelen van de Gereformeerde Kerk van Drunen, Vlijmen en Engelen en diverse gastleden uit verschillende kerkgenootschappen.

De gemeente wil voortdurend op zoek blijven naar nadere samenwerking met Christenen in eigen land een daarbuiten. De Protestantse kerk is daarom lid van de Raad van kerken in Nederland en van een aantal internationale oecumenische organisaties.
Plaatselijk is er regelmatig en goed contact met de Rooms Katholieke Sint Lambertusparochie.

Zie voor verdere geschiedenis onder > Kerkgebouw>geschiedenis

* Of iemand zich vriend of informeel betrokken voelt, is ter beoordeling van diegene zelf.