LamBertusBode | Kerkvlog

LAMBERTUSBODE

Met ingang van 1 februari 2022 geeft de Protestantse Gemeente Engelen een kerkblad in eigen beheer uit, de LamBertusBode, kortweg: de LBB. De LBB is een tweemaandelijkse uitgave. Op iedere laatste woensdag van de maanden jan (feb-mrt), mrt (april-mei), mei (juni-juli), juli (aug-sept), sept (okt-nov) en nov (dec-jan), wordt het blad in gedrukte vorm ter hand gesteld aan de aanwezigen bij de Open Herberg. Voor overige belangstellenden liggen er enkele exemplaren klaar in druk in De Oude Lambertus, mee te nemen na zondagse diensten, activiteiten of Open Kerk op iedere donderdagmiddag van 14:30-16:00. Het blad wordt digitaal onder gemeenteleden en belangstellenden verspreid, van wie het mailadres bij de scriba voor dat doel is opgegeven.

De kosten van het blad bedragen circa 4 euro per keer. Er staat een collectebusje in de hal van de kerk, maar overmaken kan uiteraard ook (NL73 RABO 0121 9151 31 tnv Protestantse Gem. Engelen). Kopij ontvangt de scriba graag uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de verspreidingsdatum. Kopijdata ’23/’24:

22/11/23; 24/1/24; 20/3/24; 22/5/24; 24/7/24; 18/9/24;

KERKVLOG

Tijdens Corona-lockdowns zijn door onze predikant in samenwerking met gemeenteleden (geluid, camera en muziek) enkele inspirerende vlogs gemaakt. Om zo het onderlinge contact open en gaande te houden, op momenten dat het kerkgebouw gesloten blijft. De vlogs zijn terug te kijken op het YouTube kanaal van onze kerk.