ANBI-informatie Protestantse Gemeente Engelen (kerkelijke gemeente)

Algemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse gemeente te Engelen
RSIN/Fiscaal nummer:824103221
Website adres:www.kerk-engelen.nl
E-mail:scriba@kerk-engelen.nl
Adres:De Kerkhof 3
Postcode:5221 AJ
Plaats:Engelen (Den Bosch)
Postadres:Postbus 2438
Postcode:5202 CK
Plaats:‘s-Hertogenbosch

De Protestantse gemeente Engelen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Engelen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hieronder het beleidsplan van onze gemeente:

Beleidsdoelen Protestantse Gemeente Engelen voor 2017-2023

Verdiepen, verbreden, verbinden:

onze 10 stellingen in het gedenkjaar van de Reformatie

  1. Een kleine, maar sterke, hechte en eigentijdse gemeente, geïnspireerd door de Bijbel, de woorden en de daden van Jezus en de Geest; een gemeente waarin we de betrokkenheid van elkaar stimuleren en van waaruit we uitdragen wat ons bezielt. Ons van daaruit ook verbinden met het dorp en de omgeving;
  2. Vanuit het geheel van onze gemeente ons meer richten op gezinnen en jeugd, zonder de ouderen te veronachtzamen, om de gemeente toekomst te geven;
  3. Verdere ontwikkeling, versterking en profilering van het sociaal en diaconaal gezicht van de gemeente;
  4. Verbreding en goede toerusting van ons pastoraat: zorg voor en omzien naar elkaar;
  5. Toegankelijke, eigentijdse en afwisselende diensten en samenkomsten, iedere zondag, geleid door verschillende (gast-)predikanten, gemeenteleden, leken;
  6. Verdieping van ons individuele geloof, in de kerk en daarbuiten;
  7. Blijvende inzet voor oecumene en aandacht voor het breder kerkelijk platform in Den Bosch e.o.;
  8. Actieve openstelling, gastvrij ‘delen’ en promoten van ons prachtige kerkelijke monument;
  9. Inzet van eigentijdse communicatiemiddelen, die een opbouwende en open communicatie ondersteunen, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid voor de onderlinge band in de gemeente en daarbuiten;
  10. Een eigen predikant aantrekken, die inspireert, onderricht en initieert, die jong en oud weet te boeien en te binden. Die een baken wil zijn bij levensvragen en samen met de diaconie de helpende hand wil bieden bij maatschappelijke problemen in de omgeving.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

ANBI
rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (zoals vergoeding aan vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Het operationeel resultaat over 2020 is aanzienlijk beter dan begroot ondanks extra kosten als gevolg van de Corona pandemie. Gelukkig stonden hier veel extra (corona) giften van met name gemeenteleden tegenover.