Kerkdiensten

“Niet als een storm als een vloed,

een zachte bries die fluisterend

de ware aard van God te voorschijn roept,

hier in ons midden is Hij.”

-Deel uit Roel Bosch in de “Eerste Dag”-

Elke zondagmorgen om 10.30 uur vindt in het monumentale kerkje een kerkdienst plaats. De kerkelijke eredienst is het meest centrale en continue ontmoetingspunt van onze gemeente. Voor de kinderen tot en met 12 jaar is er tijdens een aantal diensten opvang of wordt een kinderkring georganiseerd. De leden komen verspreid over de weken naar de kerk. Een klein deel is er altijd. Als er kinderkring is zit de kerk vaak vol.

De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Engelen, met uitzondering van de tweede zondag van de maand, wanneer het samenwerkingsverband van Doopsgezinden en Remonstranten gebruik maakt van onze kerk. Uiteraard zijn leden en gasten over en weer welkom in alle diensten.

Naast de reguliere kerkdiensten is er een aantal maal per jaar een ‘Bijzondere Dienst’. Deze onderscheidt zich door de open vorm en vooral de open inhoud: hier geen kerkelijke liturgie maar een programma. Dus een lezing, muziek of kunst, waarvoor belangstelling bestaat vanuit een ruimere kring dan de eigen leden (zie Bijzondere Diensten). En tenslotte kennen wij de stiltedienst, als de kerk open is voor meditatie.

Vier keer per jaar viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Iedereen die zich geroepen voelt is voor het avondmaal uitgenodigd. Ook kinderen zijn welkom.

Tijdens Feestdagen zijn er extra diensten, zoals bijvoorbeeld in de kerstnacht op 24 december en op de avond van Goede Vrijdag.

Regelmatig worden diensten gehouden in nauwe samenwerking met de protestantse gemeenten in Vlijmen en Drunen. Traditioneel geldt dit de dienst met Hemelvaart die, als het weer het even toelaat, in de buitenlucht wordt gehouden.

Een tweetal keer per jaar vindt een gezamenlijke dienst met de katholieke Parochie St. Lambertus in Engelen plaats.

Op 4 mei staat de kerk steeds open voor de Dodenherdenking vanuit de dorpsgemeenschap.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de leden van de kerkenraad is het maken van beeld en/of geluidsopnames in onze kerk verboden.