Voor geïnteresseerden in de herontwikkeling van de Engelerschans, was er op 6 oktober jl. een gespreksavond georganiseerd in De Oude Lambertus. De avond vond plaats in het kader van de ‘omgevingsdialoog’, een belangrijke stap bij het maken en realiseren van plannen. En ‘de omgeving’ wás er, in een goed gevulde Oude Lambertus, met koffie of thee bij entree. Namens de diaconie verzorgde Frederik de Bruijne de presentatie, geflankeerd door Frits Kool (diaconie), Geert Bosch (architect) en Alex Droog (landschapsarchitect).

De diaconie van onze gemeente is van oudsher eigenaar van de Engeler Schans. Bij de schans ligt een boerderij die, net als de gronden zelf, agrarisch worden verpacht.

De agrarische activiteiten zijn in de tijd sterk teruggelopen, terwijl de belangstelling voor plekken met een historisch waarde juist aan waarde wint. De schans, een historisch verdedigingswerk, dateert al uit 1579 en vertegenwoordigt een archeologische waarde, al is het nog niet officieel bestempeld als archeologisch monument. Door erosie is vanaf de weg niet goed meer te zien hoe de schans er eertijds heeft uitgezien. Toch is vanaf hoger gelegen plekken in de omgeving en op hoogtekaarten wel goed te zien hoe de contouren en vormen van de schans waren. In de plannen gaat het met name om het accentueren van die contouren en het weer beleefbaar maken van de historische betekenis.

 

Frederik legde allereerst uit, dat de diaconie zich inspant voor sociaal maatschappelijk waardevolle doelen. Inkomsten die gegenereerd worden door pacht, rente, giften en collecten, worden na te plegen onderhoud geschonken aan goede doelen; denk aan de Voedselbank, aan Movement on the Ground, (waar plaatsgenoot Rosa Duran aan verbonden is), aan stichting Exodus en Stichting Boschveld, aan het Wout Hordijk Fonds voor kinderen met leermiddelen-achterstand, en aan vele andere projecten, dichtbij en verder weg, waarmee de kerk – in veel gevallen – een persoonlijke band heeft. Met de afgenomen agrarische waarde van de schans, wil de diaconie haar eigendom herontwikkelen om ook voor de toekomst inkomsten te generen ten bate van goede doelen.

 

Een ingetogen, bescheiden renovatie van de schans en ontsluiting ervan voor een grotere groep betrokkenen, behoort nu tot het voornemen van de diaconie. Een wandelpad over de buitenrand, het hoger gelegen midden dat aangescherpt en beleefbaar wordt gemaakt voor kleinschalige activiteiten. Te bereiken via een (vlonder-)brug vanaf de Graaf van Solmsweg. Denk aan kleine concertjes, geschiedenislessen of een preek in de buitenlucht. De ertussen gelegen, lagere – vochtigere – delen, zouden door bemaaiing of begrazing meer geaccentueerd kunnen worden.

Om de kosten voor herontwikkeling -en het daarop volgende jarenlange onderhoud – te dragen zijn ook enkele woningen gepland. Een tweekapper/schuurwoningen waar de huidige boerderijschuur staat, een torenachtige woning bij de brug, ter markering van de toegang, of een woning à la een veerhuis, uit te geven in eigendom op grond in erfpacht. Alles passend in de sfeer en stijl van de omgeving, aan de (Graaf van Solms) rand van de schans, waar deze historisch gezien al niet meer in tact is.

Na de uiteenzetting aan de hand van interessant en illustratief beeldmateriaal, kwamen er veel betrokken reacties uit de zaal. Overwegend positief, constructief en enthousiast van toon. Aandacht werd gevraagd voor samenhang met plannen van de katholieke broeders en de Engelenburcht, voor het vinden van parkeeroplossingen en wandelaars met honden, (lastig als er gekozen wordt voor begrazing door schapen), voor de mogelijkheid van aanleg van boten op de historisch ook zo belangrijke Dieze, die erlangs loopt. Frederik zegde toe alles – in verslag – mee te nemen naar de gemeente, maar benadrukte ook dat onze kerk weliswaar betrokken is bij diverse ontwikkelingen, maar als eigenaar uitsluitend wat te zeggen heeft over de schans zelf.

Voorts herhaalde Frederik dat alle voorbeelden nog in een -uiteraard weloverwogen- planstadium verkeren en dat avonden als deze juist zijn bedoeld om ideeën van belanghebbenden in de buurt uit te wisselen en mee te nemen in het vervolgtraject. Frits legde vervolgens uit dat nog twee weken na de vergadering (tm 24/10) ook ideeën of opmerkingen op schrift gemeld kunnen worden via: aanmelding@kerk-engelen.nl. Mocht er belangstelling zijn voor meer ‘keukentafelgesprekken’, zoals een enkele bewoner die uitkijkt op de schans (bewoners ‘Engelerschans’) aangaf, dan is de diaconie daartoe van harte bereid. We kijken terug op een geslaagde avond!

page8image1738880