Herontwikkeling Engelerschans: zuidoostkant Engelen krijgt een “boost”

Aan de Graaf van Solmsweg, ten zuidoosten van de bebouwde kom van Engelen, heeft de diaconie van de protestantse kerk van oudsher enkele percelen agrarische grond, een landbouwschuur en bedrijfswoning in eigendom. Achter deze boerderij ligt ‘de Engelerschans’, een historisch verdedigingswerk, voor ingewijden herkenbaar aan de hoogteverschillen in het landschap. Ook de schans, ca. 6 hectare, maakt deel uit van het agrarisch bezit van de diaconie. De woning, schuur en deze landerijen zijn al vele jaren verpacht.

Zowel de rijke historie van de schans, als de verminderde agrarische functie van de landbouwschuur heeft de diaconie aan het denken gezet over de toekomst van dit gebied. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente ’s-Hertogenbosch en door HilberinkBosch Architecten is een mooi plan uitgewerkt voor herontwikkeling van schans, schuur en woning. Uiteraard vindt ook met de pachter overleg plaats.

Op dit moment zijn we zover dat het plan aan de omgeving kan worden gepresenteerd en de dialoog erover kan beginnen.

Kern van het plan is het zichtbaar en beleefbaar maken van de Engelerschans, o.a. met een wandelpad rondom de schans. De gemeente heeft het voornemen om de Engelerschans dit jaar aan te wijzen als archeologisch monument. Om het plan ook in financiële zin mogelijk maken, zal de bedrijfswoning behouden blijven, maar de landbouwschuur verdwijnen; in plaats daarvan komt er ruimte voor de particuliere bouw van drie woningen langs de Graaf van Solmsweg.

Op dit moment is/wordt een reeks van gesprekken gevoerd met gemeente, (landschaps)architect, waterschap, welstand, adviesbureaus en als gemeld met de pachter.

In september en oktober vindt de dialoog plaats met de directe omgeving in de vorm van ‘keukentafelgesprekken’ met de bestuursraad en heemkundekring, alsmede een openbare participatiebijeenkomst voor belanghebbenden.

Als alles goed verloopt, zal het bestemmingsplan worden herschreven en bij de gemeente een aanvraag tot wijziging ervan worden ingediend. Vervolgens zal uit besluitvorming door de gemeenteraad en ingediende zienswijzen blijken, of het plan gerealiseerd kan worden.

Laten we er op dit moment vooral over zeggen, dat de zuidoostkant van het dorp Engelen een mooier aanzien krijgt en dat de historische Engelerschans beter geprofileerd wordt: “De zuidoostkant van Engelen krijgt een boost!”.

De Engelerschans aan de Dieze. Langs de Graaf van Solmsweg zijn in de nabijheid van de boerderij drie woningen geprojecteerd om de herinrichting van de Engelerschans mogelijk te maken.

De Engelerschans aan de Dieze. Langs de Graaf van Solmsweg zijn in de nabijheid van de boerderij drie woningen geprojecteerd om de herinrichting van de Engelerschans mogelijk te maken.