Beleidsplan Diaconie, 2016-2019, Protestantse Kerk Engelen

P1010770

1. Inleiding

Dit beleidsplan is geschreven voor de Diaconie en is een beschrijving van lopende activiteiten, taken en voornemens voor de komende jaren. Het beleidsplan geldt voor 2016 tot en met 2019. Het is een leidraad voor hoe de Diaconie van de Protestantse kerk Engelen de komende jaren wil werken en een verantwoording van haar activiteiten en financiën. U leest versie 081215.

2. Missie

De missie van de Diaconie is diaconale hulp bieden aan mensen vanuit menszijn, belangeloos en onvoorwaardelijk, zonder missionaire motieven. Hulp in de vorm van steun of zorg, tijd, geld en aandacht.

3. Doelstelling

De doelstelling van de Diaconie is maatschappelijke betrokkenheid tonen in de vorm van diaconale hulp.

Diaconale hulp: mensen de kans geven op een betere toekomst en leven wat leidt tot zelfredzaamheid en het doorgeven van een betere toekomst aan degenen die na ons deze aarde bewonen.

4. Projecten, activiteiten, zorg, individuele hulp

De projecten van de Diaconie zijn op te delen in:

 • Wereldwijd
 • Landelijk
 • Regionaal
 • plaatselijk

Iedereen kan in principe projecten aandragen. Projecten zullen moeten voldoen aan bepaalde criteria zoals:

Hardere criteria:

 1. Financiële verantwoording in bv een jaarverslag
 2. Waar wordt het geld aan besteed
 3. publiciteit

Zachtere criteria:

 1. Hulp vanuit het hart
 2. Eerlijk
 3. Waardering
 4. Constant /binding
 5. Wat voor ons vanzelf spreekt, geldt dit ook voor anderen?
 6. Delen

Jaarlijks worden structurele bijdragen gegeven aan projecten. Deze projecten kunnen rekenen op meerjarige ondersteuning van de Diaconie . Daarnaast worden eenmalige giften gegeven aan doelen zoals Studentenpastoraat, vluchtelingenwerk en Sstichting weeshuizen Belarus.

Verder wordt een deel van de collecten afgedragen voor specifiek genoemde doelen tijdens kerkdiensten. Dit zijn de zogenaamde doorzendcollecten.

Wereldwijd (meerjarige ondersteuning)

 • Shelter Ministries
 • Imanuelshaven
 • Bahay Aurora
 • Driekoningen project

-Lopende projecten

Regionaal (meerjarige ondersteuning):

 • Stichting Exodus ’s-Hertogenbosch
 • Stichting Boschveld
 • Inloopschip
 • Voedselbank

Plaatselijk

Bij plaatselijk wordt vooral ondersteuning gegeven aan taken, activiteiten en zorg binnen de eigen kerk zoals:

 • Diaconaal werk predikant
 • Jeugddiaconaat/jongerenwerk
 • Ouderen/ziekenzorg bloemen
 • Ondersteuning KRM
 • Bijdrage kerkblad, drukwerk en liturgieën
 • Kosten verbonden aan activiteiten zoals hieronder vermeld

-Activiteiten

 1. 2-Jaarlijkse gemeentedag
 2. Seniorenkerst
 3. Vuilprikdag

-Zorg, individuele hulp

Activiteiten van de Diaconie die hieraan gekoppeld zijn:

 1. Bloemen in de kerk die na de dienst worden geschonken aan een jarige of zieke
 2. Kaartje bij verjaardagen voor leden van de kerk die 67 jaar of ouder worden
 3. Storten van een bijdrage aan het schoolfonds van beide scholen in Engelen. Geld uit dit fonds wordt onder andere ingezet voor hulp aan minder draagkrachtige ouders om hun kinderen mee te laten doen aan schoolactiviteiten die kosten met zich meebrengen. Een deel wordt nu besteed aan bijdrage reiskosten voor één van de leerlingen.
 4. Ondersteuning van de diaconale taken van de predikant. Hierbij valt te denken aan ziekenbezoek en signaleren van armoede en andere signalen waarbij de Diaconie een rol kan spelen

5. Inkomsten/uitgaven

Het grootste deel van de inkomsten van de Diaconie bestaat uit de inkomsten van de pacht van gronden rond de Engelerschans en de Henriettewaard en de bijbehorende boerderij. Als tussenpersoon tussen Diaconie en pachter wordt gebruik gemaakt van de KKG uit Amersfoort. Het directe contact met de pachter verloopt via een rentmeester van KKG. Andere inkomsten komen uit obligaties, spaarrekeningen en beleggingen in Oikocredit.

Voor cijfers met toelichting voor de periode waarop het beleidsplan betrekking heeft zie hier de Anbi-informatie van de Diaconie Protestantse Gemeente Engelen

6. Beleidsvoornemen

De Diaconie is voornemens om meer naar buiten te treden en ook mensen van buiten de kerk bij het werk van de Diaconie te betrekken. Een middel om dit te realiseren is het organiseren van themabijeenkomsten. Ook wordt gedacht om uren van de predikant in te zetten bij projecten die de Diaconie ondersteunt. Deze punten zullen de komende beleidsperiode worden uitgewerkt.

7. Contacten/ Samenwerking

Om uitvoering te kunnen geven aan het beleidsvoornemen wil de Diaconie de contacten en het netwerk uitbreiden. Om een groter bereik en de aandacht van binnen naar buiten de kerk te verleggen wordt gedacht om het contact te zoeken met:

 1. RK-parochie
 2. Sociale dienst/maatschappelijk werk
 3. UWV /project schuldhulpmaatje
 4. Vincentius
 5. Voedselbank

8. Communicatie

De huidige publiciteit gebeurt door maandelijkse artikelen schrijven voor het kerkblad, deze artikelen of verslagen van activiteiten worden ook gepubliceerd op de website www.kerk-engelen.nl.

Uitbreiding van publiciteit zal zijn in de vorm van themabijeenkomsten die bv via een persbericht bekend worden gemaakt. Doel van de bijeenkomsten is Interesse wekken in ons werk, vertellen wat wij doen als kerk wat anderen werk/tijd/geld spaart. Bv hulp bieden in vorm van tijd door een predikant.

9. Verantwoording

Dit beleidsplan wil de zichtbaarheid van de Diaconie vergroten zowel binnen de kerkelijke gemeente als naar buiten toe. Door meer mensen te betrekken bij projecten en activiteiten van de Diaconie, wordt inzichtelijk gemaakt wat de bestemming is van de gelden.