Beleidsdoelen Protestantse Gemeente Engelen 2017-2023

Verdiepen, verbreden, verbinden:

onze 10 stellingen in het gedenkjaar van de Reformatie

  1. Een kleine, maar sterke, hechte en eigentijdse gemeente, geïnspireerd door de Bijbel, de woorden en de daden van Jezus en de Geest; een gemeente waarin we de betrokkenheid van elkaar stimuleren en van waaruit we uitdragen wat ons bezielt. Ons van daaruit ook verbinden met het dorp en de omgeving; 
  2. Vanuit het geheel van onze gemeente ons meer richten op gezinnen en jeugd, zonder de ouderen te veronachtzamen, om de gemeente toekomst te geven;
  3. Verdere ontwikkeling, versterking en profilering van het sociaal en diaconaal gezicht van de gemeente;
  4. Verbreding en goede toerusting van ons pastoraat: zorg voor en omzien naar elkaar;
  5. Toegankelijke, eigentijdse en afwisselende diensten en samenkomsten, iedere zondag, geleid door verschillende (gast-)predikanten, gemeenteleden, leken;
  6. Verdieping van ons individuele geloof, in de kerk en daarbuiten;
  7. Blijvende inzet voor oecumene en aandacht voor het breder kerkelijk platform in Den Bosch e.o.;
  8. Actieve openstelling, gastvrij ‘delen’ en promoten van ons prachtige kerkelijke monument;
  9. Inzet van eigentijdse communicatiemiddelen, die een opbouwende en open communicatie ondersteunen, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid voor de onderlinge band in de gemeente en daarbuiten;
  10. Een eigen predikant aantrekken, die inspireert, onderricht en initieert, die jong en oud weet te boeien en te binden. Die een baken wil zijn bij levensvragen en samen met de diaconie de helpende hand wil bieden bij maatschappelijke problemen in de omgeving.

Verdere zaken zullen later worden uitgewerkt met de nieuwe predikant, in de plaatselijke regeling* of in een jaarlijks werkplan waarin speerpunten staan voor het komende seizoen en die telkens op een gemeentevergadering geëvalueerd zullen worden. 

*) Met ingang van medio 2019 heeft de PGE een plaatselijke regeling bekrachtigd, die u hier kunt lezen.