Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van PKN Engelen

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld / gewijzigd door de kerkenraad op 19 augustus 2019 en is vanaf de dag daaropvolgend van kracht.

§ 1.Samenstelling van de kerkenraad: aantal ambtsdragers 

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 Invullen:verplicht minimum (Ord. 4-6-3)Òf
Predikant111
ouderlingen522
ouderlingen-kerkrent
meester
223 *
diakenen323*
Predikanten met een
bijzondere opdracht
00 
    
Totaal1179

*: het aantal met een * geldt ingeval er geen kerkrentmeesters zijn die geen ouderling zijn (dus als alle kerkrentmeesters ook ouderling zijn) respectievelijk als er geen diaconale rentmeesters zijn (dus als alle leden van het college van diakenen ambtsdrager zijn).

§ 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.1.1. Stemrecht  en verkiesbaarheid

De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar.

 StemgerechtigdVerkiesbaar
Doopleden van de gemeente
vanaf 18 jaar
JaJa
Niet-gedoopte kinderenneenee
Gastleden (belijdend)JaJa
Gastleden (dooplid) vanaf 18 jaarJaja
Vrienden (belijdend lid van een
gemeente binnen PKN)
JaJa
Vrienden (dooplid van een gemeente
binnen PKN vanaf 18 jaar)
Jaja
Overige vrienden, geen lid van een kerkn.v.t.n.v.t.

2.1.2. Regels voor het stemmen 

Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in ord. 4-5. 

2.1.3. Stemmen bij volmacht

Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen.

De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.

§ 2.2.Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1 Verkiezingsperiode

De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats in het najaar, met inachtneming van het rooster van aftreden. 

2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen

De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste zes weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

2.2.3. Verkiezingsvorm 

Ouderlingen en diakenen worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigden. 

2.2.4.Verkiezingssysteem: regulier of via dubbeltallen

Het verkiezingssysteem beschreven in Ord. 3-6-2 wordt gevolgd, tenzij de kerkenraad het initiatief neemt voor een verkiezing door dubbeltallen, als beschreven in Ord. 3-6-3, en de stemgerechtigden daarvoor kiezen. De procedure in Ord. 3-6-3 komt dan in de plaats van die in Ord. 3-6-2.

In geval de stemgerechtigde kiezen voor Ord. 3-6-3, geldt dat de kerkenraad voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vaststelt, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente plaatsvindt. 

De stemgerechtigden van de gemeente worden geacht in dat geval de kerkenraad hiertoe voor een periode van zes jaar te hebben gemachtigd. Zie voor nadere bijzonderheden de ‘machtiging uit hoofde van Ord. 3-6-3’.

§ 2.3.Verkiezing van predikanten: uitnodiging om te stemmen

De uitnodiging om te stemmen voor de verkiezing tot predikant voor gewone werkzaamheden, wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan.

§ 3. De werkwijze van de kerkenraad

3.1. Aantal vergaderingen

De kerkenraad vergadert in de regel zes maal per jaar. 

3.2. Bijeenroepen van de vergadering 

De vergaderingen van de kerkenraad worden via e-mail tenminste zeven dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen door middel van een agenda.

3.3. Verslaggeving

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. 

3.4. Openbaarmaking besluiten 

Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij via de website, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.  

3.5. Verkiezing moderamen

De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) en wijzigingen in de kerkenraad, of wijziging in functies binnen de kerkenraad, geschieden eens per twee jaar in de eerste vergadering van de maand januari.

3.6. Plaatsvervangers (i.v.m. rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging)

In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen. 

3.7. Jaargesprekken

De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door de voorzitters/scriba in de maand oktober. Dit geldt zowel voor de aan de gemeente verbonden predikant als -indien van toepassing- voor de kerkelijk werker die in het ambt bevestigd is. Vooraf vindt door de kerkenraad de formulering van aandachtspunten plaats. Na afloop van het gesprek vindt terugkoppeling in de kerkenraad plaats. Aantekeningen van het jaargesprek gaan t.z.t. naar archief.

3.8.  De gemeente kennen in en horen over 

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt 

  • aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en 
  • afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan en
  • via de website en per e-mail aan de leden.

In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

3.9. Toelating toehoorders tot de vergaderingen 

De kerkenraadsvergaderingen zijn in beginsel niet openbaar. Al dan niet op verzoek, kan de kerkenraad besluiten om gemeenteleden of anderen uit te nodigen om een deel of de hele vergadering bij te wonen. 

3.10.Archiefbeheer 

Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7.

3.11.Bijstand door commissies (keuzemogelijkheid)

De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:

– pastorale werkgroep

Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de verantwoording aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht. 

§ 4.  Besluitvorming: Ordinantietekst

Ord. 4, art. 5  Besluitvorming

1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.

Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.

2.  Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.

Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.

Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.

Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.

Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.

4.  Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van vierleden, ter vergadering aanwezig is 

Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is, mits ten minste drie leden aanwezig zijn.

5.Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien.

§ 5. De kerkdiensten

5.1.Plaats en aantal kerkdiensten

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Oude Lambertus aan de Kerkhof te Engelen, of in een ander gebouw, dan wel in de open lucht. 

5.2. De voorganger

Naast voorgangers als bedoeld in art. 5-5-1 Ord., kiest de gemeente er bewust voor ook gemeenteleden of derden voor te laten gaan, van wie verondersteld wordt dat zij passen bij het geloofsleven, dan wel de traditie van de gemeente. Deze voorgangers, die niet bevoegd zijn conform de ordinantie, zullen de volgende taken echter niet voor hun rekening nemen: 

– bediening van doop en avondmaal, afnemen belijdenis van het geloof, de bevestiging van ambtsdragers, het leiden van trouw- en rouwdiensten, het zegenen van andere levensverbintenissen, en het uitspreken van de zegen. De kerkenraad blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de diensten.

5.3.Beantwoording doopvragen

Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopledende doopvragen beantwoorden.

5.4.  Deelname aan het avondmaal

Tot de deelname aan het avondmaal worden belijdende leden, doopleden, gastleden en gastentoegelaten.

5.5.Andere levensverbintenissen

Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.

Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste acht weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad.

Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen.

Tenminste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.

De zegening kan alleen plaatsvinden als een van de betrokkenen lid van een PKN-gemeente is.

Alleen een naar burgerlijke wetgeving tot stand gekomen verbintenis tussen twee personen, waarvan door een ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van registratie is opgemaakt – dienend als bewijs van opname in de register van de burgerlijke gemeente – kan worden gezegend. 

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – algemeen

6.1.1.Omvang van college van kerkrentmeesters  

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden. 

6.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris

De verkiezing van de voorzitter, secretaris geschiedt eens per twee jaar of zoveel vaker als noodzakelijk.

6.1.3.  Plaatsvervangers

In de vergadering, genoemd in art. 6.2.3. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.1.4. De administratie

Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.

De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem/haar is het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 

6.1.5. De bevoegdheden voor betalingen 

De voorzitter, secretaris en administrateur zijn, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, ieder zelfstandig bevoegd tot het doen van betalingen namens de gemeente, tot een maximum bedrag van € 10.000,- per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag is de administrateur tezamen met de voorzitter óf secretaris bevoegd, een en ander tot een maximum van € 50.000,- per betaling.

Voor het doen van betalingen namens de gemeente voor alle bedragen boven € 10.000,- zijn de voorzitter en secretaris, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tezamen bevoegd.

§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 

6.2.1.Omvang college van diakenen 

Het college van diakenen bestaat uit drie leden. 

6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris

De verkiezing van de voorzitter en secretaris geschiedt eens per twee jaar of zoveel vaker als noodzakelijk.

6.2.3.  Plaatsvervangers

In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2 , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.2.4.  De administratie 

Het college van diakenen wijst een administrateur aan.

De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem/haar is het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 

6.2.5.  De bevoegdheden van de administrateur

De voorzitter, secretaris en administrateur zijn, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, ieder zelfstandig bevoegd tot het doen van betalingen namens de diaconie, tot een maximum bedrag van € 10.000,- per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag is de administrateur tezamen met de voorzitter óf secretaris bevoegd, een en ander tot een maximum van € 50.000,- per betaling.

Voor het doen van betalingen namens de diaconie voor alle bedragen boven €10.000,-, zijn de voorzitter en secretaris, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tezamen bevoegd. 

§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster 

6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening 

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad en op de website (in het kader van de vereisten voor ANBI’s).

De volledige stukken kunnen gedurende twee weken worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.

De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken binnen diezelfde 14 dagen.

§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling  

Ordinantieteksten

Ordinantie 4-8-5

De kerkenraad maakt een plaatselijke regeling met daarin regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente, na overleg met de organen van de gemeente op wie de regeling betrekking heeft.

Deze plaatselijke regeling bevat ten minste:

– de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;

– de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad; 

– de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente; en 

– de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen.

Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het

breed moderamen van de classicale vergadering.

Ordinantie 4-8-9

De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van 

– het toelaten van doopleden tot het avondmaal 

– het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw

dan na beraad in de gemeente.

De kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van:

– het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;

– het verlenen van stemrecht aan anderen dan belijdende leden;

– de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;

en ter zake van:

– de aanduiding en de naam van de gemeente;

– het voortbestaan van de gemeente;

– het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;

– de plaats van samenkomst van de gemeente;

– het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een kerkgebouw;

– de plaatselijke regeling als bedoeld in artikel 8-5;

zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.

§ 8. Afwijken van de plaatselijke regeling

De kerkenraad kan, mits gemotiveerd, voorschriften van dit reglement buiten toepassing verklaren in individuele gevallen. De kerkenraad neemt dit besluit alsdan met een gekwalificeerde meerderheid.

Ondertekening

Aldus te Engelen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 19 augustus 2019

…………………………, preses                                     …………………………, preses      

                                             …………………………, scriba

Bijlagen:

  • rooster van aftreden ambtsdragers (bij § 2.2.)
  • Instructie archiefbeheer (bij §3)

Aanvullende TOELICHTING:VERBONDEN MET DE GEMEENTE

N.B.: VET = VERPLICHT , ONDERSTREEPT = BIJ GEEN BEZWAAR, Cursief = keuze per gemeente 

Geregistreerd
als
OmschrijvingActief kiesrecht (=mogen stemmen)Passief kies-recht (=ambtsdrager worden )
Belijdend lidGedoopt en belijdenis in
P.K.N. (of voorloper) of
overgekomen
JaJa   (behalve indien on-
der tucht)
DooplidGedoopt in P.K.N. (of voor
loper) of overgekomen
jaja
Niet-gedoopt
kind van
gemeenteleden
Minderjarig kind (= tot 18 jr),geen bezwaar van ouders of wettelijke vertegenwoor-digersjaja
GastlidLid van een andere kerk
dan de P.K.N.
jaja
a) Als belijdend
lid
Belijdend, geconfirmeerd, e.d. (lid in volle rechten)jaja
b) Als dooplidGedooptjaJa
Vriend, en … :   
1) Geen lid van een kerkKan lid geweest zijn. Leeft
mee met gemeente, maar
wordt geen lid
jaJa
2) lid van een
andere kerk
 jaja
3) Lid v. een gemeente van de PKN  jaja
3a) Belijdend
lid
In eigen gemeente zo gere-
gistreerd
jaja
3b) DooplidIdemjaJa
Overige geregis-
treerden
Niet kerkelijke partner,
huisgenoot, inwonend
meerderjarig kind: niet
met gemeente verbonden
N.v.tN.v.t.