Restauratienieuws, kerkblad juli/augustus 2013

Proefzitten op nieuwe stoelen

Tot en met 14 juli a.s. staan zeven nieuwe stoelen in de kerk. Testexemplaren. Welke stoel zit het best en welke uitvoering past het best in ons kerkgebouw?  De restauratiecommissie hoort graag wat uw mening is. Noteer uw voorkeur en opmerkingen in de map die achter in de kerk ligt.

In het restauratieplan is vervanging van de huidige stoelen opgenomen. Tussen de proefopstelling staat ook een stoel uit de huidige voorraad. Dan voelt en ziet u het verschil. In diverse contacten met gemeenteleden is naar voren gekomen, dat vernieuwing van de stoelen prioriteit heeft.

Kerkstoelen

Voegwerk en herstel steunberen

Er is een bestek gemaakt voor het vernieuwen van de voegen en het herstel van de steunberen aan de noord-, oost- en zuidzijde van de kerk. Aan een aantal aannemers is gevraagd op basis hiervan een offerte uit te brengen. De verwachting is, dat deze herstelwerkzaamheden na de vakantieperiode kunnen worden uitgevoerd. De gemeentevergadering heeft op 27 februari jl. positief geadviseerd over dit onderdeel van het restauratieplan.

Onderzoek nevenruimte

De kerkenraad heeft ingestemd met verder onderzoek naar de mogelijkheden tot realisering van een nevenruimte. Er is een budget (maximaal € 5.000,-) ter beschikking gesteld om een architect, in overleg met de Eindhovense studenten, enkele voorstellen te laten ontwikkelen, die daarna aan de gemeente ’s-Hertogenbosch ter toetsing kunnen worden voorgelegd. Als hieruit blijkt dat er concrete mogelijkheden zijn, dan zal een haalbaar plan ter toetsing aan de gemeenteleden worden voorgelegd.

Subsidies

Met het totale restauratieplan is naar schatting een bedrag van € 386.000,- gemoeid.

Dit is inclusief € 150.000, voor het bouwen van een nevenruimte. Hoe gaan we dit financieren?
Aan eigen geld is beschikbaar € 32.000,-. Van het Nationaal Restauratiefonds (Monumentenzorg) kunnen we € 81.500,- BRIM-subsidie verwachten (BRIM staat voor Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten). Door zeven fondsen is tot nu toe € 80.000,– toegezegd. Deze fondsen zijn: Maatschappij van Welstand, Stichting Bianchi, Solidariteitskas PKN, Skan-fonds, Vereniging Unitas, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds. Kerkenraad, kerkrentmeesters en restauratiecommissie zijn de besturen van deze fondsen zeer erkentelijk voor deze financiële toezeggingen. Bij andere fondsen zijn nog aanvragen in behandeling.

Kaarsenkroon

Het Hendrik Muller´s Vaderlandsch Fonds heeft de renovatie van de kaarsenkroon `geadopteerd`. Door deze financiële toezegging  wordt herstel en `conservering` van de kroon mogelijk. Als de kroon is `geconserveerd` behoort de romantiek van het poetsen tot het verleden. Maar ook het uit elkaar halen en in elkaar zetten is er dan niet meer bij. Dat voorkomt verdere slijtage van onderdelen van  de kroon.

Eigen activiteiten

De restauratiecommissie werkt aan plannen om in het seizoen 2013/2014 enkele eigen activiteiten voor geldwerving onder de gemeenteleden, dorpsgenoten en andere belangstellenden te organiseren. Nadere berichten volgen zodra de plannen concreter zijn.

Klankbordgroep

Leden van de kerk worden uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep. Aan de groep zullen van tijd tot tijd onderdelen van het restauratieplan ter toetsing worden voorgelegd. Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling rond de restauratie van ons kerkgebouw en wilt u uw mening geven, geeft u dan op als deelnemer aan de klankbordgroep. Opgave kan bij een van de leden van de restauratiecommissie.

Een goede zomer toegewenst.

Namens de restauratiecommissie,

 

Frits Kool, voorzitter