Huurvoorwaarden Oude Lambertus

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de huur­over­eenkomst, die tussen huurder en verhuurder is gesloten.
 2. Huurder dient minimaal 4 weken vooraf aan de afgesproken datum alle technische en
  organisatorische zaken met een door de verhuurder aangewezen vertegenwoordiger door
          te spreken.
 3. De Oude Lambertus is te huur van maandag tot en met zaterdag mits er geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Op zon- en christelijke feestdagen zijn de ruimten alleen bestemd voor kerkelijke en religieuze activitei­ten en voor concer­ten.
 4. Aan de verhuur zijn de volgende beperkende voorwaarden gesteld:
 • er mag geen politieke propaganda plaatsvinden;
 • versterkte  live muziek en versterkte live acts zijn zonder
  voorafgaande toestemming niet toegestaan
 • er mogen geen activiteiten worden gehouden die in strijd
  zijn met algemeen erkende Christelijke normen en inzichten.
 1. Na 00.00 uur en voor 08.00 wordt de kerk niet verhuurd.
 2. Bij het annuleren van de huurovereenkomst minder dan twee maanden vóór de vastgestel­de huurdatum, is een vergoeding verschuldigd van 10 % van de huursom. Bij annulering minder dan 1 maand vóór de verhuur­datum is 25 % en bij annulering minder dan 14 dagen vóór de verhuurdatum is 50% van de volledige huursom verschuldigd. Indien zonder te annuleren de huurder geen gebruik van de gehuurde ruimten maakt is de volledige huursom verschuldigd…
 3. De gehuurde ruimten dienen achter gelaten te worden in de staat waarin zij werden gehuurd. Door de huurder veroorzaakte vervuiling dient te worden verwijderd.
  Als dit naar het oordeel van de door de verhuurder aangewezen vertegenwoordiger onvoldoende is gebeurd en een extra schoonmaakbeurt nodig is, komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder
 4. Catering is in overleg met de verhuurder in beperkte mate mogelijk
 5. Onderverhuring is niet toegestaan.
 6. Technische apparatuur (eigendom van de verhuurder) mag alleen door de vertegenwoordiger van de verhuurder (of met diens toestemming door een aangewezen derde) worden bediend.
 7. Laden en Lossen voor de deur in overleg met vertegenwoordiger van de verhuurder
 1. Het is huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte(n) of de inrichting daarvan aan te brengen, zonder uitdruk­kelijke toestem­ming van de verhuurder
 2. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het is verhuurd.
 3. Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg en met goedkeuring van de verhuurder te geschieden.
 4. De inrichting van het gehuurde moet voldoen aan de voorschriften van de Brandweer ‘s-Hertogenbosch.
 5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen. De inventaris mag niet zonder overleg met vertegenwoordiger van de verhuurder verplaatst worden en dient na afloop in de oorspronkelijke opstelling teruggeplaatst te worden.
 6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of bescha­diging van door de huurder meegebracht goederen
 7. De verkoop van entreebewijzen, programma’s en de organisatie hiervan geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, tenzij anders is overeengekomen.
 8. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 9. Bij de huurprijs is het gebruik van het orgel niet inbe­grepen. Het orgel dient apart te worden (bij)gehuurd. Bij gebruik van het orgel speelt in principe de vaste organist. Het honorarium van de organist is niet in de huurprijs van het orgel inbegrepen. Een eventue­le eigen organist dient over bevoegdheidsverklaring I te beschik­ken; in alle gevallen is de toestemming van de verhuurder nodig.
 10. Wanneer een bepaald soort gebruik naar het oordeel van verhuurder een schade c.q. schoonmaakkosten geeft, kan verhuurder aan huurder een borgsom vragen. Deze borgsom dient tegelijkertijd met de huursom te worden betaald. Zodra na verhuurdatum bekend is of en zo ja welke kosten moeten worden gemaakt, wordt u daarvan in kennis gesteld. De borgsom wordt met de gemaakte kosten verrekend.