Heer, Gij die toch de God zijt
van barmhartigheid en goedheid,
we bidden tot u in een tijd
die angsten en zorgen oproept,
een tijd waarin mensen ziek worden,
en sterven als gevolg van het coronavirus, en we bidden tot U:
Heer, ontferm U!

We bidden tot U om de slachtoffers, om hun dierbaren,
en we bidden tot u om de helpers, familie, vrienden,

verpleegkundigen en artsen,
hulpdiensten en degene die beslissingen nemen in deze dagen, en we bidden tot U:
Heer, ontferm U!

We bidden tot u om iedereen die bang is, om nuchterheid in de media,
om begrip tussen mensen,
om solidariteit.

En we bidden tot U: Heer, ontferm U!

Heer, we staan ook stil bij
wat mensen in Syrië en aan de grens van Turkije doormaken, de wanhoop en de uitzichtloosheid,
de onmacht van politici
om met een oplossing te komen,
en we bidden tot U:
Heer, ontferm U!

Heer, geef ons vrede,
geef de wereld vrede,
dat uw geest van liefde en mededogen vaardig mag worden over mensen
en regeringsleiders,
dat uw Geest over ons mag komen
en hoop mag geven.
Wees Gij zelf onze sterke rots.
Door onze Heer, Jezus Christus.
Amen

Gebed uit de brief van classispredikant Ds. Marco Luijk, dd. 12 maart